(1)
Pratama, V.; Bataha, K. Implementasi Kebijakan Program Jatim Bebas Pasung. PPJ 2023, 5, 189-208.